encephalomyelitis

Is neuroinflammation the smoking gun that connects ME/CFS back to encephalomyelitis?